Over

Wat is projectmatig werken?


Steeds meer organisaties zien het nut in van projectmatig werken. Om te begrijpen wat projectmatig werken is gaan we eerst naar de definitie van een project.

Een project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. Het onderscheidt zich van een proces door het eenmalige karakter. Een project wordt meestal in samenwerking met verschillende mensen en organisaties uitgevoerd.”

Organisaties die projectmatig werken brengen bepaalde activiteiten onder in een project. Deze activiteiten komen los te staan van de dagelijkse operatie.

Projectmatig werken
 

Kenmerken van projectmatig werken

Door activieiten in een project onder te brengen veranderd de manier van werken. Ook de aansturing en verantwoordelijkheden worden anders ingericht. Om dit in goede banen te leiden wordt er gewerkt met een 'Plan van Aanpak' waarin deze zaken omschreven staan. Daarmee veranderen onder andere de manier van werken, de aansturing en de verantwoordelijkheden. Regelmatig wordt getoetst of alles nog volgens het plan loopt.

Prinzi - logo

 


Met Prinzi online projectmatig werken. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden

Tools

Prinzi helpt organisaties bij projectmatig werken!


Prinzi is het perfecte hulpmiddel voor organisaties die projectmatig (willen) werken. Ervaar de eenvoud!

 
Projectplanning
Projectplanning, klik om te vergroten
Scrum / Kanban bord
Scrum / Kanban bord, klik om te vergroten
Project overzicht
Project overzicht, klik om te vergroten

De voordelen van projectmatig werken

Projectmatig werken is bekend geworden vanuit met name de bouw en automatisering. Tegenwoordig kent elke organisatie wel een vorm van projectmatig werken. Met name bij steeds gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen is projectmatig werken in opkomst. Ze zien het als een manier om doelen te halen en resultaatgericht te werken. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat projectmatig werken veel voordelen kan bieden.

Start

Een plan van aanpak


Voordat een project van start gaat is het raadzaam een plan van aanpak op te stellen. In het plan van aanpak worden alle belangrijke zaken met betrekking tot het project vastgelegd. Denk daarbij aan onder andere: doelstellingen, resultaten, risico's, kansen en planning.

1. Doelstellingen

Hierin worden de beoogde doelen van het project beschreven. Deze doelen zijn vaak gekoppeld aan bepaalde bedrijfsdoelstellingen. Voorbeelden van doelstellingen zijn:

 • Efficiënter maken van een productieproces
 • Bezuinigen op personeelskosten
 • Verbeteren van de kwaliteit

Het is belangrijk dat de doelstellingen goed worden omschreven. Maak ze dus zo concreet en meetbaar mogelijk!

2. Resultaten

De resultaten geven de tastbare zaken weer die opgeleverd worden. Het opleveren hiervan is voorwaardelijk om de omschreven doelstellingen te halen. Een resultaat hoeft niet altijd een fysiek product te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het opleidingen van medewerkers.

Projectresultaten worden SMART opgeschreven. Dat betekent: Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realistisch & Tijdsgebonden. Dit kan in een product breakdown structure. Op deze manier kan er goed ingeschat worden welke middelen er nodig zijn om het project op te leveren.

3. Risico's en kansen

Welke mogelijke gebeurtenissen in de toekomst kunnen invloed hebben op het project? Benoem ze als risico en denk alvast na over:

 • De kans dat de gebeurtenis optreedt
 • De impact van de gebeurtenis
 • Maatregelen die het risico's beperken
 • Maatregelen die de kansen maximaliseren

Leg deze risico’s en kansen vast. Gedurende het project wordt deze informatie geregeld bijgewerkt.

4. Planning

In de projectplanning worden de verschillende resultaten en onderliggende activiteiten vastgelegd in een tijdschema. Niet alleen projectactiviteiten worden opgenomen in de planning. Andere relevante zaken worden er ook in opgenomen. Denk aan:

 • Tijd voor besluitvorming
 • Doorlopen van bepaalde procedures
 • Interne & externe afhankelijkheden
 • Mijlpalen
 • Beslismomenten
5. Business case

Wat zijn de verwachte baten op korte & lange termijn van het project? De business case kopelt het project aan de (verwachtte) resultaten van de organisatie. Op deze manier wordt gekeken of het project levensvatbaar is. De business case wordt gedurende het project ook regelmatig bijgesteld.

6. Overige zaken

Afhankelijk van het project kan er worden gekozen om het plan van aanpak verder uit te breiden. Onderdelen die ook vaak een plek hebben zijn: projectorganisatie, kwaliteitsplan en het communicatieplan.

Saas

Hoe werkt de online project management software?


Prinzi is een online SaaS (Software as as Service) applicatie. Het werkt met alle bekende internet browsers (Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc). Onze online project management software is dus te gebruiken vanaf elke locatie met een internetverbinding. Het is laagdrempelig, Nederlandstalig en direct in gebruik te nemen zonder installatie, configuratie of implementatie. Het is dus plug & play!

Online project management software
Prinzi - logo

 


Met Prinzi online projectmatig werken. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden